Auxiliar d’Explotacions Energètiques S.L.
Convocatòria de Junta Ordinària

A Vic, el dia 7 de juliol de 2022.

Benvolgut socis:

Per indicació del President del Consell d’Administració de la companyia “AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.”, us convoco a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 28 de juliol del 2.022, a les 9:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2021.
  2. Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272.2 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta així com l’informe de l’auditor.

Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Els socis que vulguin exercir el seu dret d’informació a l’empara del què disposa l’article 272.3 de la llei de societats de capital i per tant examinar els documents que serveixen de suport i antecedent als comptes anuals hauran de contactar dia i hora amb l’expert comptable de la companyia Sr. Jordi Pagespetit Casadevall al número de telèfon 938.833.537.

Atentament,

Josep Bellvehí Busquets

Secretari del Consell d’Administració

Auxiliar d’Explotacions Energètiques S.L.
Convocatòria de Junta Ordinària

A Vic, el dia 29 de novembre del 2021.

Benvolguts socis:

Us convoco a la Junta General Extraordinària de socis de la companyia AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, SL que se celebrarà el proper dia 20 de desembre del 2.021, a les 09:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

  1. Nomenament d’auditor de comptes de la companyia pels exercicis 2021, 2022 i 2023.
  2. Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272.2 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta.

Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

Josep Bellvehí Busquets

Secretari del Consell d’administració

 

 

 

Auxiliar d’Explotacions Energètiques S.L.
Convocatòria de Junta General Ordinària

A Vic, el dia 28 de juny de 2021.

Benvolgut socis:

Martí Crespí Coma, administrador de la companyia “AUXILIAR D’EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES, S.L.”, us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el proper dia 19 de juliol del 2.021, a les 9:00 hores, en el domicili professional de “Signia Consultors”, situat a Vic, plaça del Paradís, número 2, principal, amb el següent Ordre del Dia:

  1. Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2020.
  2. Canvi en el sistema d’administració de la societat per passar a ser administrada per un consell d’administració i nomenament de consellers.
  3. Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272.2 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta així com l’informe de l’auditor. 

Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que consideris necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Els socis que vulguin exercir el seu dret d’informació a l’empara del què disposa l’article 272.3 de la llei de societats de capital i per tant examinar els documents que serveixen de suport i antecedent als comptes anuals hauran de contactar dia i hora amb l’expert comptable de la companyia Sr. Jordi Pagespetit Casadevall al número de telèfon 938.833.537.

Atentament,

Martí Crespi Coma
Administrador